CAC Kaltenkirchen 17.09.2023
Ellie - Babyklasse vv3

CACIB Rostock 01.10.2023
Ellie - Jüngstenklasse vv1

CACIB Kassel 13./14.01.2024

CACIB ....